دسته بندی ( گروه ها و NGO ) دارای 15 دامنه است.

نام دامنه قیمت (تومان) توضیحات خرید
persiaking.ir 300,000
سیصد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
peaceman.ir 100,000
صد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
pacifism.ir 150,000
صد و پنجاه هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
nihilist.ir 200,000
دویست هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
nihilism.ir 200,000
دویست هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
javanisf.ir 200,000
دویست هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
isfjavan.ir 200,000
دویست هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
isfiycs.ir توافقی اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
iranshortfilm.ir 1,000,000
یک میلیون تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
iranianshortfilm.ir 1,000,000
یک میلیون تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
grandcanyon.ir 500,000
پانصد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
filmnoir.ir 100,000
صد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
atheists.ir 100,000
صد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
نام دامنه قیمت (تومان) توضیحات خرید
iranianartist.ir 1,000,000
یک میلیون تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
cinemairanian.ir 2,000,000
دو میلیون تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید