دسته بندی ( هنری و فرهنگی ) دارای 8 دامنه است.

نام دامنه قیمت (تومان) توضیحات خرید
expressionism.ir 100,000
صد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
dalog.ir 100,000
صد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
cinemaactor.ir 200,000
دویست هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
bestactor.ir 200,000
دویست هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
badman.ir 100,000
صد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
artsupport.ir 200,000
دویست هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
actresses.ir 300,000
سیصد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
نام دامنه قیمت (تومان) توضیحات خرید
cinemainfo.ir 500,000
پانصد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید