دسته بندی ( موضوعات تحقیقاتی ) دارای 12 دامنه است.

نام دامنه قیمت (تومان) توضیحات خرید
pacifism.ir 150,000
صد و پنجاه هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
nihilist.ir 200,000
دویست هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
nihilism.ir 200,000
دویست هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
nihil.ir 500,000
پانصد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
negativism.ir 100,000
صد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
mrmind.ir 300,000
سیصد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
impressionism.ir 100,000
صد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
impossibility.ir 300,000
سیصد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
formalism.ir 150,000
صد و پنجاه هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
expressionism.ir 100,000
صد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
badman.ir 100,000
صد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
atheists.ir 100,000
صد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید