دسته بندی ( سینما ) دارای 12 دامنه است.

نام دامنه قیمت (تومان) توضیحات خرید
dalog.ir 100,000
صد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
cinemaactor.ir 200,000
دویست هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
bestactor.ir 200,000
دویست هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
badman.ir 100,000
صد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
ashf.ir 100,000
صد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
archiveshortfilm.ir 100,000
صد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
antman.ir 100,000
صد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
ant-man.ir 100,000
صد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
actresses.ir 300,000
سیصد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
onepunchman.ir 100,000
صد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
نام دامنه قیمت (تومان) توضیحات خرید
cinemairanian.ir 2,000,000
دو میلیون تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
cinemainfo.ir 500,000
پانصد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید