دسته بندی ( زبان های خارجی ) دارای 6 دامنه است.

نام دامنه قیمت (تومان) توضیحات خرید
edufilm.ir 100,000
صد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
konnichiwa.ir 200,000
دویست هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
konichiwa.ir 200,000
دویست هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
jutsu.ir 200,000
دویست هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
filmedu.ir 100,000
صد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
arigato.ir 200,000
دویست هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید