دسته بندی ( آچار فرانسه ) دارای 10 دامنه است.

نام دامنه قیمت (تومان) توضیحات خرید
magictime.ir 100,000
صد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
magichand.ir 100,000
صد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
linkworld.ir 100,000
صد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
impossibility.ir 300,000
سیصد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
flightmode.ir 50,000
پنجاه هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
fatalerror.ir 300,000
سیصد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
5gr.ir 300,000
سیصد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
2cm.ir 300,000
سیصد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
نام دامنه قیمت (تومان) توضیحات خرید
2tb.ir 300,000
سیصد هزار تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید
2kg.ir 1,000,000
یک میلیون تومان
اطلاعات بیشتر ارسال قیمت ، خرید